Persondatapolitik for Pantebrevsselskabet A/S2018-06-28T16:40:15+00:00

Persondatapolitik for Pantebrevsselskabet A/S

Databeskyttelsespolitikken er gældende for Pantebrevsselskabet A/S CVR 30610849.

Politikken skal hjælpe til at sikre og dokumentere, at Pantebrevsselskabet A/S beskytter alle personoplysninger i overensstemmelse med betingelserne i Persondataforordningen. Politikken omhandler også behandlingen og brugen af de registrerede personoplysninger.

Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger, lov om finansiel virksomhed og datatilsynets anbefalede retningslinjer.

Alle medarbejdere i Pantebrevsselskabet A/S er underlagt tavshedspligt i overensstemmelse med reglerne i Lov om Finansiel Virksomhed. Det betyder, at oplysninger om dig både er personlige og fortrolige, og de vil ikke blive videregivet til tredjemand uden samtykke.

Personoplysningerne er en forudsætning for, at Pantebrevsselskabet A/S kan foretage den nødvendige og lovpligtige kreditvurdering inden bevilling af et lån, samt til at opfylde bl.a. Finanstilsynets ”god skik bekendtgørelse”.


 

  1. Indsamling af personoplysninger:

Før vi kan behandle dine personlige oplysninger, skal du give samtykke enten via vores formular på hjemmesiden, eller via en af vore samarbejdspartnere.

Til brug for en kreditvurdering har vi som udgangspunkt behov for personoplysninger som navn, adresse, cpr. nr., tlf.nr., mailadresse, stillingsbetegnelse, antal børn, civilforhold, skatteforhold, indtægtsforhold m.v.

I enkelte tilfælde kan der være behov for, at modtage personfølsomme oplysninger såsom helbredsoplysninger.

Oplysningerne bliver udelukkende benyttet til at foretage en kreditvurdering med henblik på lån, og du kan være sikker på, at vi ikke beder dig om flere oplysninger, end hvad formålet tilsiger. Enhver form for håndtering af dine personoplysninger er beskyttet ved lov. Det gælder bl.a. indsamling, registrering, brug, videregivelse, blokering og sletning.


 

  1. Behandlingens formål og lovlighed

Personoplysningerne behandles og arkiveres i forbindelse med:

Kreditvurdering med henblik på et evt. finansieringstilbud/lånetilbud

Administration og opkrævning af ydelser på et pantebrev

Administration og opkrævning af tabte fordringer

Vi benytter kun personoplysninger til de nævnte formål, og vi indsamler kun de oplysninger, som er nødvendige til opfyldelse af formålet. Vi gør opmærksom på, at brugen af personoplysninger kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke. Fremsendelse af oplysning til Pantebrevsselskabet A/S betragtes som samtykke – herunder til videregivelse jf. pkt. 3.


 

  1. Videregivelse af oplysninger

Dine personlige oplysninger kan efter dit samtykke videregives til Pantebrevsselskabet A/S tilknyttede investorer med henblik på, at opnå et finansieringstilbud/lånetilsagn. Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvem dine personlige oplysninger er videregivet til. Vi gør kun brug af investorer som har de samme høje sikkerhedspolitiske standarder, og som har forpligtet sig til at overholde de gældende retningslinjer for behandling af persondataoplysninger.


 

  1. Opbevaring og sletning

Pantebrevsselskabet A/S har indført følgende overordnede retningslinjer for opbevaring og sletning af personoplysninger:

Personoplysninger opbevares i fysiske mapper

Personoplysninger opbevares i it-systemer og på serverdrev

Personoplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt for formålet med behandlingen

Dine oplysninger bliver slettet, straks vi ikke længere har behov for at behandle dem. Såfremt der bevilges et lån forbeholder vi os ret til at beholde dine personoplysninger i hele lånets løbetid + 5 år jf. krav i Bogføringsloven. I modsat fald vil dine personoplysninger blive slettet indenfor max. 6 måneder.


 

  1. Datasikkerhed

Pantebrevsselskabet A/S har gennemført følgende sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse af personoplysninger:

Alle computere har adgangskoder og medarbejderne må ikke overlade deres adgangskode til andre

Computere skal have installeret firewall og antivirusprogram, der løbende opdateres

USB nøgle og eksterne harddiske med personoplysninger skal opbevares i aflåst skuffe eller skab

Fysiske mapper er placeret på aflåst kontor

Personoplysninger i fysiske mapper makuleres af hensyn til Bogføringsloven i op til 5 år efter pantebrevet er indfriet/udløbet

Alle medarbejdere instrueres i behandling og beskyttelse af personoplysninger

Gæster på kontoret vil blive ledsaget gennem lokalerne

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således på, at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.


 

  1. Databehandlere

Pantebrevsselskabet A/S benytter udelukkende databehandlere, som kan garantere, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til opfyldelse af de gældende regler for behandling af persondata.


 

  1. Rettigheder

Pantebrevsselskabet A/S varetager den registreredes rettigheder, herunder retten til indsigt, tilbagetrækning af samtykke, berigtigelse og sletning, og orienterer de registrerede om virksomhedens behandlinger af personoplysninger. Registrerede har ret til at klage til Datatilsynet.

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og hvem de via din samtykke er sendt til. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger, ligesom du har ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger.


 

  1. Brud på datasikkerheden

Alle medarbejdere har pligt til at indberette til datatilsynet, såfremt man er bekendt med, eller har mistanke om, at der er sket et brud på persondataforordningen.

I tilfælde af brud på persondatasikkerheden anmelder Pantebrevsselskabet A/S hurtigst muligt og inden 72 timer bruddet til Datatilsynet. I anmeldelsen beskrives bruddet, hvilke grupper af personer det vedrører, og hvilke konsekvenser bruddet kan få for disse personer, samt hvordan Pantebrevsselskabet A/S har afhjulpet eller vil afhjælpe bruddet. I tilfælde hvor bruddet indebærer en høj risiko for de personer, om hvem Pantebrevsselskabet A/S behandler personoplysninger, vil vi underrette disse. Pantebrevsselskabet A/S dokumenterer alle brud på persondatasikkerheden.


 

  1. Samtykke og tilbagekaldelse heraf

Et samtykke skal være specifikt, informeret og afgivet frivilligt og skal være på plads inden den dataansvarlige påbegynder behandling af de oplysninger, som samtykket angår.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke.

Specielle situationer kan dog gøre det muligt for Pantebrevsselskabet A/S fortsat at benytte dine personlige oplysninger på trods af tilbagekaldelsen. Dette er fastlagt i §§ 6-8 i lov om behandling af personoplysninger.


 

  1.  Ændring af oplysninger m.v.

Såfremt du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, eller at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til vores retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på la@pantebrevsselskabet.dk. Du kan også skrive til os på følgende adresse:

Pantebrevsselskabet A/S

Hollands Allé 35

2300 København S

Hvis du er utilfreds med, at vi behandler oplysninger om dig, eller med hvordan det sker, kan du klage til ovennævnte adresse. Du kan desuden klage til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Den gældende privatlivspolitik kan til enhver tid findes på vores hjemmeside. Eventuelle ændringer, justeringer og revideringer vil være gældende fra tidspunktet for offentliggørelsen på hjemmesiden.